VTI Education

Chương trình thực tập đặc biệt (INTERNSHIP)

Với chương trình thực tập (Internship), sinh viên sẽ tham gia thực tập tại các doanh nghiệp là đối tác của tập đoàn VTI. Qua đây, 100% sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế cần thiết cho công việc tương lai.

Bình luận của bạn

Các Phát triển kỹ năng mềm & Internship khác

icon tuyển sinh